در این برگه برخی ماژول های قالب را می توانید مشاهده کنید ماژول هایی از قبیل:

  • موقعیت های شغلی
  • جداول قیمت
  • دکمه
  • جعبه برشور
  • شمارنده ها
  • وبسیاری ماژول ها و ابزارهای دیگر …